1.Predstavitev društva

Prostovoljno gasilsko društvo Klinja vas je bilo ustanovljeno leta 1978 z namenom zagotavljanja požarne varnosti na območju Klinje vasi in okolice. Na podlagi Uredbe Vlade RS o organiziranju,opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Ur.list RS,št.22/99) je društvo razvrščeno v 1. kategorijo in opravlja javno gasilsko službo na požarnem območju dela Krajevne skupnosti Šalka vas. Društvo ima danes 39 aktivnih članov.

2. Razvoj društva

Društvo se razvija v skladu s krajevnimi potrebami za zaščito ljudi in premoženja iz varstva pred požarom. Materialno-tehnično opremljenost in število usposobljenih operativnih članov društva je določeno na podlagi kategorizacije društva in tipizacije gasilske opreme.Razvoj je usmerjen na zagotovitev predpisane tehnične opreme in kadrovske sestave intervencijske enote.

3. Vodstvo društva

Predsednik in zakoniti zastopnik Katja Bajc
Poveljnik Primož Benčina
Tajnik Dejan Perš

4. Pomembni organi

V skladu s statutom ima društvo sledeče izvoljene organe :
* upravni odbor-članov, vodi in usmerja delo društva,
* nadzorni odbor-člani, nadzoruje delo upravnega odbora in zakonitost poslovanja,
* disciplinska komisija-rešuje spore in disciplinske postopke,

Vsi organi imajo svoje natančne naloge opredeljene v društvenem statutu, ki ga je potrdila UE Kočevje v letu 2009.

5. Dejavnost društva

Društvo izvaja operativne in preventivne naloge iz varstva pred požari. Zagotavlja javno gasilsko službo na svojem požarnem območju, skrbi za vzgojo in izobraževanje operativcev, mladine, krajane in posebno skrb namenja gasilskim veteranom in gasilkam.

6. Vplivi na delovanje društva

Slabe gospodarske razmere in socialno stanje prebivalcev posledično vplivajo na višino donacij , ki so pomemben vir financiranja letnega in srednjeročnega programa društva. Negativna gospodarska situacija in lokalna politika lahko bistveno vplivajo na višino proračunskih sredstev s katerimi se izvaja javna gasilska služba.

POSEBNI DEL

Po programu in finančnem načrtu je društvo uporabilo sredstva za sledeče:
-operativna pripravljenost (intervencije, vzdrževanje gasilskih vozil in opreme),
-izobraževanje in usposabljanje (tečaji, vaje, gasilska tekmovanja),
-delo društva (poštne storitve, komunala, ogrevanje, pisarniški material, obletnica PGD)
-gasilski dom (tekoča vzdrževalna dela, komunala, elektrika, vodarina, ogrevanje),
- investicije :
    - nabava opreme
    - nabava uniform
    - vzdrževanje gasilskega doma v Klinji vasi